Reduceret udvaskning  (16.01.2002) Til hovedsidenRetur

 

Et nyt spændende forsøg med udvaskning af næringsstoffer

Internettet er omfattende, og mange oplysninger er tilgængelige, men svære at finde. For nylig fandt jeg en meget interessant og aktuel rapport fra Østrig, og resultaterne gengives herunder. Forsøg og målinger på tre forskellige lokaliteter i det lave (SØ) Østrig viser entydige og klare sammenhænge imellem konventionel dyrkningsform og reduceret jordbearbejdning med hensyn til udvaskning og tab af næringsstoffer.

Forsøget har helt klare paraller til det tidligere offentliggjorte LIFE forsøg (ses ved at klikke her).

Disse resultater har tilsyneladende meget svært ved at blive accepteret af forskere i Danmark. Jeg har fået det indtryk, at man som udgangspunkt er negativt indstillet overfor reduceret jordbearbejdning, og at man fokuserer på glyphosat forbruget samt en forestilling om at RJ medfører en forøgelse af det generelle behandlingsindeks.

Det er korrekt at glyphosat er en integreret del af dyrkningsmetoden, der efter min mening vil være særdeles svært at undvære, men erfaringer fra landmænd med mange års erfaringer viser ikke en stigning i det generelle kemikalieforbrug. Der vil være lige så store variationer i blandt landmænd der praktiserer reduceret jordbearbejdning, som i blandt konventionelle.

En glyphosatsprøjtning med 0,7-1,0 liter/ha modsvarer en besparelse i energiforbrug til pløjning. Både glyphosat og diesel er organiske kemiske forbindelser, og i følge min opfattelse er det miljømæssigt en fordel at anvende 1 liter glyphosat/ha for til gengæld at spare eksempelvis 20 liter diesel/ha og deraf følgende CO2 udledning.

En reduceret kvælstofudvaskning kommer landmænd til gode på grund af de stadig mere reducerede gødningsnormer, hvor afgrøderne er undergødskede i forhold til optimalt økonomisk niveau. Det vil betyde utroligt meget for næringsstofbalancen, hvis der kan spares eksempelvis 15 kg N/ha. Den miljømæssige effekt er også klar.

Kombineres reduceret jordbearbejdning med en etablering af efterafgrøder såsom olieræddike og gul sennep forud for vårbyg, vil der være store potentialer for en betydelig kvælstofopsamling.

Ligeledes kan fosforproblematikken måske finde sin løsning her. I visse områder af Danmark har man store problemer med tab af fosfor, hovedsageligt ved overfladeerosion.

 

Resultater fra forsøg udført af Dr. Josef Rosner, Inst. for Landbrugskoordination for uddannelse og forskning og Dr. A.Klik, Universitetet for Jordkultur i Wien
wpe6.jpg (18946 bytes) Lokalitet A

Bemærk at der er også udført måling på tab af udbragte herbicider i procent af udbragt mængde - ganske parallelt med LIFE forsøget der viste at IPU ikke blev udvasket ved reduceret jordbearbejdning.

wpe8.jpg (18449 bytes) Lokalitet B

Det tyder på at forsøget var placeret i et område med mindre nedbør, men billedet er stadig markante forskelle.

wpe9.jpg (18577 bytes) Lokalitet C

Knapt så store forskelle imellem dyrkningsmetoderne, men den er stadig til stede.